Regulament de prestare a serviciilor pentru client

Ediţia Acordului nr.1 din 20.02.2015,
Citiţi cu atenţie prezentul Acord care reglementează toate regulile de colaborare între Dvs. şi «Contabilizare» SRL

ACORD CU CLIENTUL PRIVIND PRESTAREA SERVICIILOR

 Prezentul acord cu privire la transferul de drepturi asupra utilizării programelor pentru calculator în limitele şi prin metodele convenite mai jos, şi cu privire la prestarea serviciilor legate de exploatarea programelor pentru calculator (consultanţă, deservire, etc.) se încheie între «Contabilizare» SRL (numită în continuare Companie sau «Clouds.MD»), înregistrată în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, în persoana directorului Reşitco Eduard, care activează în baza Statutului, şi persoana fizică sau juridică care a acceptat aceste condiţii (numită în continuare Client), numite separat Parte, iar împreună Părţi.
Prezentul acord intră în vigoare din acel moment când Clientul îl va accepta apăsând butonul "Accept".

          I. TERMENI
1.1. Acord - prezentul acord între Părţi. Acordul este o ofertă publică în conformitate cu p.3. art. 681 al Codului Civil al Republicii Moldova (Nr. 1107 din 06.06.2002, Monitorul Oficial Nr. 82-86, din 22.06.2002)
1.2. Contractul în comerţ electronic poate fi încheiat în formă de contract electronic, conform articolului 6, p. (1), litera A a Legii cu privire la comerţ electronic (N 284-XV din 22.07.2004, Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr.138-146/741 din 13.08.2004);
1.3. Servicii - serviciile furnizate de către Companie Clientului în temeiul prezentului Acord.
1.4. Site-ul Companiei - totalitatea paginilor web plasate în reţeaua Internet, cu pagina de start (prin intermediul căreia poate fi executat accesul la toate celelalte pagini web ale Site-ului) la adresa www.Clouds.MD. În componenţa Site-ului se include de asemenea cabinetul personal în care Clientul poate introduce şi actualiza datele personale, vedea facturile eliberate şi le poate achita, şi cu ajutorul căruia are loc interacţiunea automatizată între Părţi.
1.5. Program - complex de programe pentru calculator, baze de date în formă electronică, care constituie obiectul dreptului de autor şi este protejat de lege.
1.6. Utilizatori - angajaţii Clientului sau alte persoane indicate în mod corespunzător pentru lucrul în Programe.
1.7. Tarif - regula de calcul a remuneraţiei de licenţă pentru drepturile transferate asupra Programelor şi preţurile pentru Serviciile prestate. Tarifele valabile sunt prezentate în lista de preţuri a Companiei publicată pe Site-ul acestea pe adresa http://clouds.md/rom/1C-magazin-electronic şi în cabinetul personal al Clientului. Tarifele şi lista de preţuri constituie parte integrantă a Acordului.
1.8. Centru de date - complex informaţional dotat în conformitate cu cerinţele internaţionale faţă de centrele de procesare a datelor Tier3 (sau mai sus) conectat la reţeaua Internet.
1.9. Prestator - persoana care este înregistrată pe Site şi care plasează pe acesta Programele sale, informaţia despre ele şi despre activitatea sa cu scop de publicitate pentru activitatea sa şi/sau pentru obţinerea unui venit, prin oferirea drepturilor la utilizarea Programelor şi prestare serviciilor legate de Programe.

        II. OBIECTUL ACORDULUI
2.1. Compania având împuternicirile corespunzătoare de la titularul de drept sau alte persoane împuternicite se obligă să-ofere (transfere) Clientului drepturile neexclusive şi netransferabile la utilizarea Programelor, în limitele şi prin metodele indicate în Acord, iar Clientul se obligă să accepte drepturile transferate şi să achite remuneraţia.
2.2. Compania îi oferă Clientului drepturile la utilizarea Programelor prin reţeaua Internet, inclusiv dreptul de pornire, reproducere şi păstrare a copiilor bazelor de date a Programelor.
2.3. Pornirea şi reproducerea Programelor este restricţionată de limitele echipamentului Centrului de date în care sunt înscrise (instalate) Programele şi ele nu se copiază în memoria calculatorului Utilizatorilor. Accesul la Programe şi la rezultatul funcţionării lor este posibil prin canale electronice de comunicaţie prin reţeaua Internet.
2.4. Drepturile susmenţionate se transferă pe un termen limitat cu Tariful ales şi achitat.
2.5. Drepturile susmenţionate i se transferă Clientului pe un teritoriu de utilizare nelimitat.
2.6. Lista Programelor asupra cărora se transferă drepturile susmenţionate se indică de Client în cabinetul personal pe Site-ul Companiei.
2.7. La cererea Clientului Compania prestează Servicii legate de exploatarea Programelor (consultanţă, deservire, etc.), iar Clientul se obligă să le accepte şi să le achite.

        III. STATUTUL ACORDULUI
3.1. Acordul constituie oferirea (transferul) de drept neexclusiv la utilizarea programului.
3.2. Acordul de asemenea este un contract cu titlu oneros conform p. 2 art. 197 al Codului Civil al Republicii Moldova.
3.3. Prezenta ediţie a Acordului intră în vigoare din momentul publicării pe site şi este valabilă până la momentul înlocuirii acesteia cu o ediţie nouă.
3.4. Acordul determină condiţiile transferului de drepturi asupra Programelor şi utilizării Serviciilor, şi de asemenea determină drepturile şi obligaţiile Clientului şi Companiei.
Acordul se răspândeşte asupra relaţiilor legate de drepturile şi interesele părţilor terţe care nu sunt Părţi ale Acordului, dar ale căror drepturi şi interese pot fi afectate de o Parte a Acordului
3.5. Acordul reprezintă un acord juridic obligatoriu între Client şi Companie. Afară de Acord, la dânsul se atribuie toate documentele speciale care reglementează prestarea serviciilor separate ale Companiei şi plasate în compartimentele corespunzătoare a Site-ului în reţeaua Internet.
3.6. Clientul este obligat să ia cunoştinţă cu întregul Acord până la înregistrarea pe Site. Înregistrarea în cabinetul personal pe Site cu statutul «Client» sau utilizarea Serviciilor oferite pe site-ul Clouds.MD înseamnă acceptarea integrală şi necondiţionată de către Client a Acordului în conformitate cu art. 687 a Codului Civil al Republicii Moldova. Lipsa copiei semnate între Părţi a Acordului pe suport de hârtie nu prezintă temei pentru considerarea Acordului drept neîncheiat.
3.7. Acordul este un document deschis şi public. Acordul poate fi modificat şi/sau completat de Companie în mod unilateral fără nici un aviz prealabil. Ediţia în vigoare a Acordului este plasată în reţeaua Internet pe adresa:
http://clouds.md/rom/regulament-de-prestare-a-serviciilor-pentru-client.
Compania notifică Clienţii cu privire la modificările în Acord prin emailul indicat în cabinetul personal pe Site.
3.8. Efectuarea plăţilor sau continuarea utilizării de către Client a drepturilor asupra Programelor sau Serviciilor după introducerea modificărilor şi/sau completărilor în Acord înseamnă acceptarea şi acordul integral şi necondiţionat al Clientului cu aceste modificări şi/sau completări.
3.9. În cazul dezacordului Clientului cu Acordul sau actualizările acestuia, el este obligat să refuze primirea drepturilor asupra Programelor şi/sau Serviciilor.

           IV. ÎNREGISTRARE
4.1. Înregistrarea Clientului pe Site este benevolă şi se efectuează de către Client în reţeaua Internet pe adresa:
http://clouds.md/rom/inregistrare-clientul-nou. Înregistrarea pe Site este necesară pentru ca iniţierea transferului de drepturi la Programe şi prestare a Serviciilor Clientului.
4.2. Persoana care a înregistrat Clientul (în numele Clientului), declară şi garantează că ea deţine toate drepturile şi împuternicirile de a-l obliga pe Client cu condiţiile şi prevederile Acordului şi că ea îl acceptă în numele Clientului.
4.3. La înregistrarea pe Site Clientul este obligat să comunice numele de utilizator unic - E-mail şi parola de acces la Site. Dacă Clientul se înregistrează la recomandarea unei persoane terţe (agent), atunci pentru ca ultimul să primească bonusuri pentru înregistrare Clientul trebuie să indice codul lui numeric la prima înregistrare pe Site. Forma de înregistrare a Site-ului poate cere de la Client informaţie suplimentară. Forma de înregistrare poate conţine mijloace suplimentare şi/sau cere acţiuni adiţionale pentru protejarea de înregistrarea automată.
4.4. La înregistrare Clientul este de acord cu Acordul şi îşi asumă drepturile şi obligaţiile indicate în acesta.
4.5. După înregistrarea reuşită a Clientului pe Site, Compania îşi asumă drepturile şi obligaţiile faţă de Client, indicate în Acord.
4.6. Utilizarea de către Agent a Site-ului, Programelor şi/sau Serviciilor presupune acordul Agentului cu transmiterea, procesarea şi păstrarea întregii informaţii transmise de dânsul.
4.7. Toate operaţiunile cu folosirea numelui de utilizator şi parolei Clientului se consideră efectuate de către Client. Compania nu este responsabilă pentru utilizarea neautorizată a datelor de înregistrare ale Clientului de către părţi terţe.
4.8. Pentru executarea Acordului Clientul este de acord să ofere şi îşi exprimă consimţământul la procesarea datelor cu caracter personal în conformitate cu legea Republicii Moldova din 08.07.2011 nr.133 "Cu privire la protecţia datelor cu caracter personal" în condiţiile şi scopul prezentului Acord. Sub noţiunea de «date cu caracter personal» se înţelege informaţia personală pe care Clientul o oferă despre dânsul de sine stătător la înregistrarea pe Site.
4.9. Compania procesează numai acele date cu caracter personal care sunt necesare pentru prestarea Serviciilor.

            V. LICENŢIERE
5.1. Compania transferă dreptul la Programe şi prestează Servicii în baza contractului de licenţă cu compania «1C» şi acordurilor de licenţă cu Furnizorii care sunt obligaţi să accepte aceste acorduri înainte de plasarea Programelor pe Site.
5.2. Toate Programele de pe Site sunt plasate de persoanele care deţin împuterniciri corespunzătoare cu scop de oferire a drepturilor de utilizare şi acces de reţea Clienţilor, inclusiv prin Internet, sau de distribuire gratuită.
5.3. Compania deţine toate drepturile necesare pentru prestarea Serviciilor legate de exploatarea Programelor conform acordului de licenţă între titularul de drept al acestor Programe (sau alte persoane împuternicite) şi Companie.
5.4. Transferul de drepturi la Programe în cadrul Acordului nu este supus înregistrării obligatorii de stat.
5.5. Prestarea Serviciilor în cadrul Acordului nu este supusă licenţierii şi certificării de stat.
5.6. Drepturile exclusive asupra Programelor le aparţin titularilor săi legali de drept şi nu se transferă în cadrul Acordului.

         VI. MODUL DE TRANSFER A DREPTURILOR ŞI PRESTARE A SERVICIILOR
6.1. Clientul de sine stătător alege Programele la care să primească drepturi şi tipul de Servicii sau setul de Servicii din cele oferite de Companie, prin alegerea opţiunilor pe Site (în cabinetul personal).
6.2. În componenţa drepturilor transferate de Companie se include şi se stabileşte următorul mod de utilizare a Programelor şi/sau prestare a Serviciilor:
  6.2.1. Oferirea pentru Utilizatori a accesului la copiile Programelor prin reţeaua Internet pentru utilizarea acestora ce are loc în Centrul de date şi tot acolo se păstrează bazele de date. Oferirea accesului pentru Utilizatori constă în oferirea Clientului parametrilor de conexiuni (de exemplu: adresa IP, URL), comenzi rapide pentru desktop la distanţă (fişier rdp), şi în cazul instalării acestora Utilizatorul poate porni Programul în Centrul de date şi poate primi acces la interfaţa acesteia.
  6.2.2. Programele se pornesc în Centrul de date care este asigurat cu alimentare continuă cu energie electrică, aer condiţionat şi alte condiţii tehnice pentru funcţionarea normală a echipamentului. Protejarea cu ajutorul paravanului de protecţie a tuturor conexiunilor de comunicaţii ale Centrului de date. Protejarea contra accesului neautorizat la bazele de date şi asigurarea securităţii bazelor de date în caz de accident.
  6.2.3. Programele se pornesc în Centrul de date, pe echipamentul căreia Compania menţine actualitatea şi starea funcţională a sistemelor de operare, antivirus şi alt software specializat instalat pe echipamentul Centrului de date, serverului de administrare a bazelor de date, platformei «1С:Întreprindere» (serverului de aplicaţii şi părţii de client instalate pe echipamentul Centrului de date).
  6.2.4. Viteza de conexiune a reţelei Internet la Programe în Centrul de date este minimum de 10Mbps.
  6.2.5. Dreptul de acces la cabinetul personal pe Site pentru administrarea independentă a conexiunilor şi conturilor şi altor posibilităţi de servicii.
  6.2.6. Dreptul de acces al utilizatorilor la compartimentele personale ale Site-ului şi Programelor se efectuează prin protocolul de acces protejat HTTPS sau cu ajutorul «Desktopului la distanţă» prin conexiune protejată sau cu ajutorul altor conexiuni protejate.
  6.2.7. Spaţiul pe disc, conform Tarifului. Pe disc se salvează fişierele create de Client şi bazele de date ale Programelor.
  6.2.8. Dreptul de utilizare a suportului tehnic de bază, conform regulilor indicate pe Site în compartimentul «Suport tehnic 1С».
  6.2.9. Programele se pornesc pe echipamentul Centrului de date şi nu se copiază pe echipamentul Utilizatorilor. Bazele de date ale Programelor se permite de copiat pe calculatoarele Utilizatorilor, cu consideraţia punctelor de mai jos ale Acordului.

6.3. Drepturile la Programe se transferă pe un termen limitat. Dacă nu este menţionat altfel, unitatea de măsură a termenului de oferire a drepturilor la Programe este luna calendaristică (de la orele 00:01 a primei zile din lună până la orele 23:59 a ultimii zile din lună)
6.4. Regulamentul de timp privind oferirea drepturilor la Programe:
  6.4.1. Programele sunt disponibile 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.
  6.4.2. Disponibilitatea constituie nu mai puţin de 99,0% din tot timpul pe parcursul lunii calendaristice.
  6.4.3. Pentru efectuarea lucrărilor de profilaxie şi dezvoltare a infrastructurii Compania are dreptul să facă pauze tehnologice. Durata admisibilă în cazul efectuării pauzelor tehnologice planificate constituie nu mai mult de 120 de minute.
  6.4.4. Notificarea privind pauzele tehnologice planificate se trimite Clienţilor cu 2 zile înainte de ziua în care au loc acestea. Pauzele tehnologice planificate se desfăşoară nu mai des de 1 în 5 zile. Timpul desfăşurării pauzelor tehnologice planificate: de la 01:00 până la 04:00 conform fusului orar din Chişinău.
  6.4.5. Drept perioadă de neactivitate se consideră timpul din momentul primirii de către Companie a notificării Clientului despre dereglările apărute până la eliminarea cauzei inactivităţii. Dacă cauza inactivităţii este eliminată timp de 10 minute de la notificarea Clientului, atunci această perioadă nu se consideră ca una de inactivitate.
  6.4.6. Lucrările planificate nu se consideră perioadă de inactivitate la calcularea timpului de accesibilitate a serviciului.
  6.4.7. Inoperabilitatea diferitor segmente ale reţelei Internet în afara zonei de responsabilitate a Companiei care cauzează inaccesibilitatea Programelor şi/sau Serviciilor pentru Clienţi, şi inoperabilitatea software şi hardware la Utilizatori nu se consideră perioadă de inactivitate.
  6.4.8. Situaţia când Programul se porneşte şi funcţionează, dar nu îndeplineşte careva funcţii ale sale într-un mod diferit de cel aşteptat de Client (Utilizator) nu se consideră perioadă de inactivitate.
  6.4.9. În dependenţă de Program, volumului acumulat de baze de date a Programului şi tipului acţiunilor solicitate în Program, Utilizatorii pot solicita procesarea datelor pe parcursul căreia Programul va efectua acţiunea solicitată, dar nu va reacţiona la solicitările noi ale Utilizatorilor din cauza ocupaţiei. Această situaţie nu constituie perioadă de inactivitate.

6.5. Drepturile şi Serviciile se consideră prestate din momentul:
  6.5.1. pentru drepturile la Programe şi Serviciile prestate de natură regulată: începutul lunii calendaristice respective în care sau pentru care au fost solicitate drepturile la Programe şi/sau Servicii, sau momentul solicitării drepturilor la Programe şi/sau Servicii pe parcursul acelei luni (oricare survine mai devreme).
  6.5.2. pentru Servicii de natură neregulată: începutul prestării de către Companie Serviciului solicitat la cererea Clientului.
6.6. Părţile pot semna un act lunar de predare-primire a drepturilor privind oferirea drepturilor la Programe. Clientul poate primi şi imprima o copie a actului de predare-primire a drepturilor pe Site. Cererea Clientului privind primirea drepturilor la Programe în cabinetul personal pe Site şi oferirea Clientului adresei de reţea (fişier/chei) pentru acces reprezintă confirmarea incontestabilă a faptului că toate drepturile solicitate la Programe sunt transferate de Companie şi acceptate de Client în întregime şi în mod corespunzător.
6.7. Părţile pot semna actul de predare-primire a serviciilor privind prestarea Serviciilor. Dacă prestarea Serviciilor nu este contestată de Client în formă de refuz motivat în scris şi nu este expediat Companiei prin poştă sau email cu semnătura Clientului timp de 3 zile lucrătoare din momentul prestării Serviciului, atunci Serviciile se consideră prestate în întregime şi în mod corespunzător şi acceptate de Client.
6.8. Originalele actelor semnate de Companie se trimit Clientului la cererea acestuia la adresa poştală indicată de dânsul timp de 5 zile lucrătoare de la ultima zi a lunii respective.
6.9. Prezenţa Programelor şi/sau Serviciilor alese de Client cu periodicitatea regulată a prestării la începutul lunii calendaristice (perioadei) semnifică acordul Clientului cu transferul/oferirea şi achitarea tuturor drepturilor la Programe şi/sau Servicii pe parcursul lunii (perioadei) respective.
6.10. Oferirea drepturilor la Programe şi prestarea Serviciilor în luna ce survine semnifică acordul Clientului cu acceptarea tuturor drepturilor transferate anterior la Programe şi Servicii prestate în luna/lunile precedentă/precedente, în întregime şi în mod corespunzător.
6.11. În caz de neachitare de către Client a drepturilor la Programe şi/sau Servicii pentru următoarea lună calendaristică (perioadă), se consideră că Clientul a refuzat primirea drepturilor date la Programe şi/sau Servicii din următoarea lună (perioadă) până la momentul reluării achitării acestora.
6.12. În caz de încetare a achitării pentru drepturile la Programe, în cazul lipsei achitării pentru Servicii de prestare a spaţiului pe disc, fişierele şi bazele de date ale Clientului şi copiile lor de rezervă se păstrează timp de 45 de zile din data încetării perioadei achitate. Pe parcursul acestui termen Clientul are dreptul să primească acces la ele achitând Serviciul în conformitate cu tariful „Suspendarea lucrului pe un termen de până la 12 luni”. După expirarea acestui termen şi neprimirea plăţii Compania poate să şteargă în mod definitiv toate fişierele, bazele de date ale Clientului şi copiile lor de rezervă.
6.13. Refuzul de la Servicii sau modificarea setului de Servicii, cât şi refuzul de la drepturile la Programe sau modificarea setului de Programe se efectuează prin forma electronică în cabinetul personal în conformitate cu Tarifele Companiei.
6.14. Clientul îi achită prestatorului său serviciile de acces la reţeaua Internet conform ratelor acelui prestator. Toate întrebările privind accesul Clientului la reţeaua Internet (inclusiv securitatea, confidenţialitatea, siguranţa) şi achitarea accesului la reţeaua Internet nu constituie obiectul Acordului.
6.15. Toate drepturile de proprietate asupra fişierelor create de Client şi bazelor de date (configuraţiilor) Programelor aparţin Clientului, cu consideraţia restricţiilor de licenţă ale titularilor de drept a Programelor.

         VII. CONFIDENŢIALITATEA DATELOR
7.1. Compania ia toate măsurile necesare pentru protejarea datelor indicate de Clienţi la înregistrare cu acces neautorizat, modificare, divulgare sau nimicire.
7.2. Compania ia toate măsurile necesare pentru protejarea fişierelor şi bazelor de date utilizate de Client de acces neautorizat, modificare, divulgare sau nimicire.
7.3. Programele şi bazele de date a lor sunt amplasate şi efectuate în Centrul de date care este situat în Republica Moldova.
7.4. Accesul la datele Clientului poate fi oferit, afară de acesta, numai autorităţilor competente ale ţării în care este situat Centrul de date în modul stabilit de legislaţie pentru acea ţară.
7.5. Toată informaţia care se păstrează în bazele de date ale Programelor este disponibilă numai Clientului şi nu este disponibilă Companiei sau altor persoane.
7.6. Compania nu cunoaşte parola Clientului la Site, dar o poate schimba la cererea persoanei indicate în prealabil de către Client, sau în caz de prezenţă a informaţiei privind compromiterea datelor de acces ale Clientului.
7.7. Informaţia despre numele de utilizator şi parolele Utilizatorilor în Programele folosite de ei nu este cunoscută Companiei şi nu poate fi restabilită de Companie la cererea Clientului sau oricărei alte persoane care nu deţine drepturi administrative în aceste Programe. De aceea Compania îi recomandă Clientului să aibă două (sau mai multe) perechi independente de nume de utilizator şi parolă cu drepturi administrative în Program care sunt cunoscute persoanelor de încredere ale Clientului.
7.8. Clientul şi Utilizatorii lui nu au dreptul să divulge persoanelor terţe numele de utilizator şi parolele sale la Site şi Programe. Clientul este pe deplin responsabil pentru integritatea parolelor la Site şi Programe, alegând de sine stătător metoda de păstrare a lor.
7.9. Angajaţii Companiei niciodată nu cer numele de utilizator şi parolele Utilizatorilor la Programe şi Site.
7.10. Compania garantează confidenţialitatea în privinţa datelor cu caracter personal ale Utilizatorului şi oferă acces la datele cu caracter personal numai acelor lucrători cărora le este necesară această informaţie pentru prestarea Serviciilor, asigurând respectarea de către persoanele menţionate a confidenţialităţii datelor cu caracter personal şi securităţii datelor cu caracter personal la procesarea lor.
7.11. În caz de pierdere de către Client a datelor de identificare (nume de utilizator / parolă) pentru accesul la Site, şi în cazuri de primire de la Client a declaraţiei privind utilizarea neautorizată a datelor de identificare, sau cererii privind restituirea mijloacelor băneşti neutilizate, Compania are dreptul să solicite de la Client, iar Clientul acceptă să ofere unele date cu caracter personal care vor fi folosite exclusiv în scopul executării prezentului Acord şi protejării intereselor patrimoniale ale Clientului şi Companiei.

      VIII. CALCULAREA REMUNERAŢIEI DE LICENŢĂ PENTRU TRANSFERUL DE DREPTURI ŞI COSTUL SERVICIILOR PRESTATE
8.1. Perioada de calcul pentru determinarea remuneraţiei de licenţă şi preţului de prestare a Serviciilor de natură regulată este luna calendaristică (de la orele 00:01 a primei zile din lună până la orele 23:59 a ultimii zile din lună), dacă nu s-a convenit altfel în mod expres.
8.2. Remuneraţia de licenţă pentru drepturile la Programe şi preţul Serviciilor de natură regulată la începutul utilizării efective a drepturilor respective la Programe sau Servicii pe parcursul unei luni calendaristice sau încetării utilizării lor efective înainte de expirarea lunii calendaristice se stabileşte pentru timpul real de utilizare a Serviciului conform Tarifului.
8.3. Pentru fiecare Program aparte pentru utilizarea căruia sunt solicitate drepturi de către Client, se încasează remuneraţie de licenţă aparte. Suma remuneraţiei de licenţă depinde de Programul ales, numărul şi modul de conectări simultane la acesta şi un şir de alţi parametri indicaţi în Tarif. Pentru drepturile la Programele care se includ într-un set anumit se încasează remuneraţie de licenţă unică.
8.4. Dacă Compania a încălcat condiţiile indicate în pp. 6.2, 6.3 şi 6.5, atunci acest fapt trebuie declarat în departamentul de suport al Companiei în ziua în care s-a produs acea încălcare. Dacă declaraţia este făcută la timp, Compania este obligată să o examineze şi în caz de necesitate să recalculeze suma remuneraţiei de licenţă, şi să-i prezinte Clientului actul corectat de predare-primire, iar Clientul este obligat să-l accepte şi să-l semneze. Pentru fiecare zi în care a fost stabilită încălcarea, suma remuneraţiei de licenţă se reduce cu 1/30 din Tariful pentru 1 lună. Compania va efectua recalcularea şi decontarea mijloacelor băneşti pe contul intern al Clientului în Companie lunar conform rezultatelor lunii precedente.
8.5. Oferirea actualităţilor configuraţiilor la Programe şi prestarea altor servicii legate de Programe poate avea loc contra plată aparte, sau poate fi inclusă în suma remuneraţiei de licenţă conform Acordului, conform Tarifului.
8.6. Costul oferirii actualităţilor configuraţiilor la Programele de tip produse de compania «1C» este inclus în Tarif pentru Programele respective.
8.7. Toate calculele şi decontările se efectuează în lei moldoveneşti.
8.8. Remuneraţia pentru transferul de drepturi la Programe şi prestarea Serviciilor se impozitează cu TVA în conformitate cu Compartimentul III al Codului Fiscal al Republicii Moldova.
8.9. Pentru expedierea originalelor actelor semnate de Companie, (se trimit Clientului la cererea lui prin poştă la adresa poştală indicată de dânsul) prin poştă sau curier, se încasează plata conform Tarifului.

           IX. ACHITAREA SERVICIILOR
9.1. Achitarea remuneraţiei pentru drepturile transferate la Programe şi Serviciilor prestate se efectuează de Client în avans.
9.2. În luna calendaristică ce survine Serviciile încep a fi prestate şi drepturile la Programe încep a fi oferite numai în caz de prezenţă a avansului pentru întregul set de drepturi la Program şi/sau Servicii indicat de Client pentru întreaga lună care urmează.
9.3. Mijloacele băneşti se trec în contul intern al Clientului la data intrării mijloacelor băneşti în Companie (conform datelor bancare indicate de aceasta).
9.4. Mijloacele băneşti se debitează de pe contul intern al Clientului în favoarea Companiei la orele 00:01 în prima zi a lunii pentru Programele şi/sau Serviciile ce au periodicitate lunară, şi la momentul solicitării Serviciului pentru Serviciile de natură unică. La începutul utilizării drepturile la Programe, şi Serviciilor, cu periodicitate lunară, mai târziu de prima zi a lunii, mijloacele băneşti în suma conform p. 8.2 se debitează la momentul solicitării oferirii drepturilor la Programe sau prestare a Serviciilor.
9.5. În caz de insuficienţă a mijloacelor băneşti pe contul intern al Clientului pentru începerea oferirii drepturilor la Programe şi prestarea Serviciilor, drepturile la Programe nu se oferă şi Serviciul nu se prestează până la momentul prezenţei sumei de mijloace băneşti suficiente pentru debitare. Drepturile la Programe şi/sau Serviciile de natură regulată pot fi prestate Clientului de Companie în credit pentru 7 (şapte) zile calendaristice, după ce Compania va bloca transferul de drepturi la Programe şi prestarea Serviciilor până la momentul prezenţei sumei de mijloace băneşti suficiente pentru debitare conform tuturor Programelor comandate şi conform Tarifului.
9.6. În caz de refuz a Acordului Compania îi restituie Clientului în întregime mijloacele băneşti pentru drepturile neoferite la Programe şi/sau Serviciile neprestate, care se află pe contul intern al Clientului în Companie. Restituirea mijloacelor băneşti neutilizate se efectuează numai prin virament conform datelor bancare indicate de Utilizator. La cererea privind restituirea mijloacelor băneşti înaintată de persoana juridică trebuie ataşat documentul care confirmă împuternicirea persoanei care a semnat cererea.
9.7. Clientul de sine stătător este responsabil pentru plăţile efectuate conform datelor bancare vechi sau incorecte ale Companiei. Datele bancare corecte şi actuale sunt indicate în cabinetul personal pe Site-ul Companiei.
9.8. Alegerea şi utilizarea modalităţii/formei de plată a drepturilor la Programe şi/sau Servicii se efectuează de Client la propria discreţie. Unele modalităţi de plată presupun participarea persoanelor terţe în decontările dintre Părţi, şi în legătură cu acest fapt Compania nu poate fi responsabilă pentru acţiunile sau omiterea acestor părţi. Întrebările de securitate, confidenţialitate a datelor cu caracter personal, suma comisionului şi procentelor pentru transfer se coordonează de către Client de sine stătător cu aceste părţi terţe şi nu constituie obiectul Acordului.

            X. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE COMPANIEI
10.1.Compania are dreptul
  10.1.1. În orice timp să modifice aspectul exterior şi conţinutul Site-ului.
  10.1.2. Să salveze copiile de arhivă ale informaţiei plasate anterior pe Site pe un termen indefinit.
  10.1.3. Să ducă evidenţă cantitativă a conectărilor Utilizatorilor Clientului la Programe şi alte servicii cu scop de control a volumului achitat de drepturi transferate la Programe. În caz când Utilizatorul încearcă să se conecteze la Program în excesul numărului achitat de conectări simultane la Program, Compania are dreptul să nu-l conecteze, sau în caz de descoperire a faptului de conectări neachitate la Program să deconecteze conectările neachitate. Întrucât mecanismul de evidenţă a serviciilor poate fi modificat, în anumite momente Clientul poate beneficia de un număr mai mare de conectări şi alte servicii decât cel achitat. Acest fapt nu semnifică asumarea de către Companie a obligaţiilor de transfer de drepturi pentru numărul neachitat de conectări şi servicii, şi Compania are dreptul să deconecteze conectările şi serviciile neachitate.
  10.1.4. Să introducă modificări în componenţa şi preţurile Tarifelor şi de asemenea să introducă modificări în modul de oferire a drepturilor la Programe şi prestare a Serviciilor, inclusiv în baza analizei pretenţiilor şi sugestiilor Clienţilor, începând cu următoarea lună, dar nu mai devreme de 10 zile după avertizare. În cazuri excepţionale care se referă la securitatea informaţională, Compania are dreptul imediat să introducă modificări în componenţa şi modul de oferire a drepturilor la Programe şi prestare a Serviciilor.
  10.1.5. La cererea titularilor legali de drept a Programelor să le comunice datele despre Clienţii care utilizează Programele lor. În componenţa acestor date se includ cele indicate de client: denumirea Clientului, adresa poştală, lista Programelor şi numărul de Utilizatori înregistraţi. În componenţa datelor transmise nu se includ bazele de date ale Programelor, cu excepţia cazurilor când acest fapt este cerut în mod direct şi clar.
  10.1.6. Să ceară de la Clienţi prezentarea documentelor care confirmă veridicitatea datelor indicate la înregistrarea datelor. Pentru f=persoane fizice şi întreprinzători individuali asemenea documente constituie un buletin de identitate sau un alt act de identitate, conform legislaţiei. Pentru persoane juridice, aceste documente constituie procura întocmită de persoana împuternicită conform statutului persoanei juridice.
  10.1.7. Să comunice informaţia centralizată privind rezultatele utilizării Programelor (numărul de porniri, numărul de operaţiuni, etc.), şi datele generale nepersonalizate despre întreaga clientelă (numărul tuturor Clienţilor, numărul total de operaţiuni efectuate de toţi Clienţii, etc.).   10.1.8. La cererea titularilor legali de drept a Programelor să excludă menţionarea Programei pe Site şi să suspende prestarea Serviciilor legate de acest Program, cu restituirea sumei neutilizate a mijloacelor băneşti către Client.
  10.1.9. Să şteargă copiile bazelor de date ale Programelor care au fost utilizate anterior de Client, după expirarea termenului de păstrare a acestor baze indicate în Acord şi Tarife.
  10.1.10. Să suspende oferirea drepturilor la Programe şi prestarea Serviciilor în caz de încălcare de către Client a obligaţiilor sale conform Acordului, pe termenul acestei încălcări.
  10.1.11. Să refuze oferirea drepturilor la Programe şi/sau Serviciile persoanelor care utilizează sau intenţionează să utilizeze Programele şi/sau Serviciile în orice scopuri ilegale, şi persoanelor care încearcă să obţină drepturile la Programe şi sau Serviciile în mod ilegal.
  10.1.12. Din propriul cont să atragă părţi terţe pentru îndeplinirea obligaţiilor sale care de asemenea sunt obligaţi să respecte toate condiţiile cordului. Compania este responsabilă pentru acţiunile lor precum de propriile acţiuni, precum este indicat în Acord şi în legislaţia Republicii Moldova.
  10.1.13. Să ceară de la Client îndeplinirea obligaţiilor acestuia indicate în capitolul XI. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CLIENTULUI.

10.2.Compania este obligată:
  10.2.1. Să respecte condiţiile Acordului.
  10.2.2. Să nu modifice Tarifele aprobate la data de 01 a fiecărei luni pentru Programele şi/sau Serviciile de natură regulată pe parcursul acelei luni.
      În caz de modificare a Tarifelor să comunice acest fapt în prealabil, cu nu mai puţin de 20 de zile calendaristice, prin actualizarea informaţiei pe Site.
  10.2.3. Să comunice Clientului modificările Tarifelor sau modificările esenţiale ale modului de oferire a drepturilor la Programe şi prestare a Serviciilor prin email la adresa email indicată de acesta (riscul de omitere a citirii sau neprimire a mesajului îi aparţine Clientului).
  10.2.4. Să ducă evidenţă a utilizării/consumului şi achitării drepturilor la Programe şi/sau Serviciilor de către Clienţi, şi să ofere Clienţilor acces la această evidenţă prin cabinetul personal pe Site.
  10.2.5. Să debiteze la timp mijloacele băneşti de pe contul Clientului pentru achitarea drepturilor la Programe şi/sau Serviciilor.
  10.2.6. Să întocmească şi să prezinte prin cabinetul personal pe Site evidenţa şi actele de predare-primire pentru Clienţi, şi alte documente conform Legislaţiei Republicii Moldova.
  10.2.7. Să examineze pretenţia Clientului în caz de încălcare a condiţiilor oferirii drepturilor la Programe sau prestării Serviciilor, conform capitolului VI. MODUL DE TRANSFER A DREPTURILOR ŞI PRESTARE A SERVICIILOR, şi în cazul recunoaşterii acesteia ca una obiectivă, să-i achite compensaţia Clientului conform p. 8.4. Pretenţiile privind Serviciile, de la momentul încetării cărora a trecut mai mult de 5 zile nu se admit.
  10.2.8. Să păstreze confidenţialitatea tuturor datelor indicate de Client pe Site, cu consideraţia clarificărilor făcute în mod expres în Acord.
  10.2.9. Să păstreze confidenţialitatea tuturor bazelor de date ale Clientului şi să asigure protecţia contra accesului neautorizat al părţilor terţe la ele.
  10.2.10. Să nu divulge nici o informaţie personală concretă despre Client, cu excepţia cazurilor când aceasta este indicată în Acord în mod expres sau este convenită în scris cu Clientul.
  10.2.11. Pe măsura realizării şi primirii de la Furnizorii Programelor actualităţilor acestora să plaseze pe Site şi în cabinetul personal informaţia privind actualizările pentru familiarizarea Clienţilor.
  10.2.12. Să respecte drepturile de autor şi alte drepturi exclusive la software-ul utilizat la transferul drepturilor la Programe şi prestare a Serviciilor software-ului.
  10.2.13. Cu excepţia software-ului indicat în cerinţele tehnice (indicate pe Site în compartimentul «Suport») şi în descrierile la Programe. Să nu ceară de la Client pentru utilizarea drepturilor la Programe şi primirea Serviciilor procurarea şi utilizarea unui alt software.
  10.2.14. Să nu încalce drepturile de autor şi alte drepturi legale ale părţilor terţe la oferirea drepturilor la Programe şi/sau Serviciilor.
  10.2.15. Să achite de sine stătător costul serviciilor Centrului de date.
  10.2.16. Să editeze sau să şteargă materialele şi Programele plasate pe Site la cererea titularilor de drept a lor.
  10.2.17. Să nu introducă modificări în Programe, dacă aceste modificări nu sunt prevăzute sau nu sunt permise de titularul legal de drept.
  10.2.18. Să nu efectueze pe Site sau cu ajutorul Programelor expedierea în masă (spam) către Clienţi şi alte persoane, fără primirea preliminară în mod expres a consimţământului lor pentru o asemenea expediere.

            XI. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CLIENTULUI
11.1.Clientul are dreptul:
  11.1.1. Să aleagă oricare din Programele oferite pe Site, să studieze informaţia despre ele, să ia cunoştinţă cu funcţionarea lor în cadrul perioadei de probă (cu condiţia oferirii perioadei de probă), să aleagă drepturile la Programe şi/sau Serviciile, să le achite, să utilizeze Programele şi Serviciile, conform capitolului VI. MODUL DE TRANSFER A DREPTURILOR ŞI PRESTARE A SERVICIILOR.
  11.1.2. Să ceară de la Companie îndeplinirea obligaţiilor sale indicate în capitolul X. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE COMPANIEI.
  11.1.3. Să facă copii de rezervă a bazelor de date (configuraţiilor) Programelor pe suporturile Clientului (Utilizatorilor) sau suporturile Companiei (în volumul corespunzător Tarifului achitat). Nu se interzice orice distribuire a copiilor bazelor de date (configuraţiilor) Programelor părţilor terţe. Utilizarea copiilor bazelor de date (configuraţiilor) Programelor este posibilă numai cu ajutorul Programelor pentru care utilizare Clientul a primit drepturi conform Acordului, sau în cazul unei alte procurări de către Client la această utilizare de la titularul legal de drept, fapt care nu constituie obiectul Acordului.
  11.1.4. Să seteze Programele pentru necesităţile sale în limitele şi modurile documentate, inclusiv introducând modificări prin 1С:Configurator.
  11.1.5. Să încarce pe Site copiile configuraţiilor (bazelor de date) sale pentru Programe, dacă aceasta nu necesită licenţiere suplimentară la titularul legal de drepturi şi nu încalcă careva drepturi de autor sau alte drepturi exclusive.
      La încărcarea pe Site a copiilor configuraţiilor (bazelor de date) sale pentru Programe, Clientul garantează că deţine toate drepturile şi împuternicirile de plasare şi utilizare a acestei informaţii şi acestor configuraţii (baze de date) pentru Programe, şi nu încalcă careva drepturi de autor sau alte drepturi.
  11.1.6. Să primească reduceri conform Tarifelor Companiei.
  11.1.7. Să înainteze pretenţii privind calitatea, şi dacă calitatea nu corespunde în mod obiectiv cu cea descrisă în Acord, să primească compensaţia descrisă în p. 8.4.
  11.1.8. Prin Utilizatorii săi să participe la forumuri şi alte discuţii şi consultanţă pe Site, respectând etica comunicării de afaceri şi legislaţia.
  11.1.9. Să rezilieze Acordul în mod unilateral şi să refuze primirea drepturilor la Programe şi/sau Serviciilor şi să restituie în întregime mijloacele băneşti neutilizate pentru drepturile neoferite la Programe şi/sau Servicii care se află pe contul intern al Clientului în Companie.
  11.1.10. Le refuzul de drepturi la Programe şi/sau Servicii să primească bazele de date ale Programelor utilizate în perioada termenului achitat pentru utilizarea drepturilor la Programe şi/sau Serviciilor (inclusiv pentru oferirea spaţiului pe disc).


11.2.Clientul este obligat:
  11.2.1. Să utilizeze Site-ul, Programele şi/sau Serviciile numai în scopuri legale.
  11.2.2. Соблюдать условия Соглашения, донести его существенные условия для своих Пользователей и предпринимать все возможные действия для выполнения ими условий Соглашения.
  11.2.3. Să respecte cerinţele tehnice indicate pe Site în compartimentul «ПSuport», şi cerinţele tehnice suplimentare ale Programelor faţă de calculatoare, dacă o careva parte a Programului se exercită pe calculatorul Utilizatorului. În cazul apariţiei întrebărilor tehnice, de la Client se poate cere îndeplinirea recomandărilor suplimentare privind conectarea la Programe şi setarea lor, şi oferirea datelor suplimentare care nu conţin date cu caracter personal, pentru îndeplinirea obligaţiilor sale de către Companie.
  11.2.4. Să indice în cabinetul personal pe Site contactele adevărate ale Clientului (angajaţilor Clientului) pentru legătură operativă şi soluţionarea problemelor.
  11.2.5. Să păstreze în secret numele de utilizator şi parolele pentru acces la Site, alţi parametri importanţi de conectare, şi numele de utilizator şi parolele Utilizatorilor la copiile Programelor. În caz de descoperire a faptei sau suspiciunilor de acces neautorizat la cabinetul personal pe Site (inclusiv refuzul spontan de accesare cu parola care a fost valabilă anterior) să schimbe imediat parola şi să notifice Compania.
  11.2.6. Să efectueze de sine stătător setarea numelor de utilizator şi parolelor, drepturilor de acces a Utilizatorilor şi alte acţiuni administrative în Programe. Clientul de sine stătător stabileşte şi controlează accesul la conţinutul său care este introdus şi editabil prin Programe.
  11.2.7. De sine stătător să urmărească starea şi suplinirea oportună a mijloacelor băneşti pe contul Clientului în Companie prin cabinetul personal pe Site.
  11.2.8. De sine stătător să controleze formarea pe Site (prin cabinetul personal) şi primirea documentaţiei necesare pentru evidenţa contabilă a Clientului (acte de predare-primire a serviciilor, etc.).
  11.2.9. Să nu introducă modificări în Programe, dacă aceste modificări nu sunt prevăzute sau nu sunt permise de titularul legal de drept. În particular, Clientul este obligat să nu efectueze acţiuni, rezultatul cărora este eliminarea sau reducerea eficienţei mijloacelor tehnice de protecţie a drepturilor de autor la Programe sau evidenţei numărului de conectări la ele.
  11.2.10. Să nu încalce drepturile de autor şi alte drepturi legale ale părţilor terţe la primirea Serviciilor, inclusiv, fără limitare, să nu distribuie în orice mod copiile Programelor (configuraţiilor, codului de program) şi actualizărilor pentru ele, cu excepţia cazurilor când aceasta este permisă direct şi în scris de către Comanei şi Furnizor.
  11.2.11. Să nu încarce pe Site copiile configuraţiilor (bazelor de date) pentru Programe, utilizarea cărora necesită licenţiere suplimentară la titularul legal de drept, şi/sau încalcă careva drepturi de autor sau alte drepturi exclusive.
  11.2.12. În cazul comandării de la Companie a Serviciilor care necesită accesul la configuraţiile Programelor, să comunice Companiei numele de utilizator şi parola utilizatorului cu drepturi administrative la aceste configuraţie. După încetarea prestării acestor Servicii se recomandă de schimbat parola.
  11.2.13. Să nu efectueze pe Site sau cu ajutorul Programelor sau Serviciilor expedierea în masă (spam) către persoane terţe, fără primirea preliminară în mod expres a consimţământului lor pentru o asemenea expediere.
  11.2.14. Să nu efectueze alte acţiuni ilegale la utilizarea Programelor şi primirea Serviciilor (inclusiv, fără limitare: prejudicierea echipamentului software şi hardware al Companiei, efectuarea atacurilor de reţea, colectarea şi distribuirea ilegală a informaţiei, răspândirea viruşilor, etc.).
  11.2.15. În cazul problemelor controversate privind efectuarea plăţilor şi intrarea mijloacelor băneşti să prezinte la cererea Companiei dovada achitării Serviciilor (carduri de plată, chitanţe, alte documente de plată) pe care Clientul trebuie să le păstreze timp de 6 luni de la data efectuării plăţii.
  11.2.16. Să nu cesioneze drepturile şi obligaţiile sale conform Acordului părţilor terţe, fără coordonarea în scris cu Compania.

            XII. LIMITAREA RESPONSABILITĂŢII
12.1.Clientul recunoaşte şi este de acord cu faptul că nici într-un caz Compania nu este responsabilă faţă de Agent şi părţi terţe pentru:
  12.1.1. Divulgarea informaţiei care s-a produs din cauza Clientului, sau care a devenit necesară în condiţiile legislaţiei Republicii Moldova sau ţării în care sunt stocate datele, la cererea autorităţilor competente.
  12.1.2. Oricare rezultate directe şi indirecte primite de Client (Utilizatori) în procesul utilizării Programelor care se oferă numai în condiţiile «aşa cum este». Clientul utilizează informaţia şi Programele benevol cu condiţia acceptării totale a tuturor riscurilor şi consecinţelor legate de utilizarea acestora.
  12.1.3. Orice prejudiciu indirect, accidental, neintenţionat, inclusiv profitul ratat sau datele pierdute, prejudiciu demnităţii, imaginii sau reputaţiei comerciale cauzat în legătură cu utilizarea Site-ului, Programelor şi Serviciilor legate de acestea.
  12.1.4. Careva acţiuni sau omitere a Clientului (şi Utilizatorilor săi) şi părţilor terţe, inclusiv prejudiciul de orice fel suportat în rezultatul acestor acţiuni sau omiterii.
  12.1.5. Orice relaţii şi rezultate care pot apărea la Clienţi cu părţi terţe, inclusiv cu utilizarea Site-ului şi Programelor.

12.2. Clientul acceptă faptul că utilizează materialele de pe Site, Programele şi/sau Serviciile pe propriul risc şi este personal responsabil pentru eventualele consecinţe ale utilizării materialelor indicate şi rezultatelor funcţionării Programelor şi prestării Serviciilor. Programele şi informaţia plasată de Furnizori nu se verifică de către Companie privind conformitatea cu careva cerinţe (autenticitatea, integritatea, buna credinţă, etc.).
12.3. În cazul încălcării de către Companie a condiţiilor oferirii drepturilor la Programe şi prestarea Serviciilor, conform capitolului VI. MODUL DE TRANSFER A DREPTURILOR ŞI PRESTARE A SERVICIILOR, volumul maxim al responsabilităţii Companiei este limitat de remuneraţia achitată de Client pentru aceste drepturi la Programe şi preţul acestui Serviciu.
   Pentru drepturile la Programe şi/sau Serviciile de natură regulată, volumul maxim al responsabilităţii Companiei este limitat de remuneraţia achitată de Client pentru drepturile la Programe şi prestarea acestui Serviciu în luna în care Compania a încălcat condiţiile Acordului.
12.4. Serviciile şi Programele nu sunt destinate pentru aplicarea la instalaţii nucleare, în servicii de dispecerat de trafic aerian sau sisteme de asigurare a necesităţilor vitale, unde refuzul de funcţionare a lor poate duce la moarte sau prejudiciu ecologic (şi alte acţiuni legate de risc sporit). Compania nu garantează funcţionarea neîntreruptă de 100% sau infailibilă a Site-ului, Programelor şi/sau Serviciilor.
12.5. Compania de asemenea se eliberează de responsabilitate pentru încălcarea condiţiilor Acordului dacă această încălcare a fost cauzată de acţiunea circumstanţelor de forţă majoră, inclusiv: acţiunile organelor puterii de stat, incendiu, inundaţie, cutremur de pământ, alte calamităţi naturale, deconectări în masă a energiei electrice şi tulburări civile.

      XIII. PREVEDERI FINALE
13.1. Acordul înlocuieşte toate acordurile între Părţi referitor la obiectul Acordului.
13.2. Acordul înlocuieşte toată informaţia precedentă pe care a avut-o sau a putut avea Clientul referitor la modul de prestare, primire şi achitare a Serviciilor.
   Informaţia plasată pe Site în afara prezentului Contract nu constituie ofertă publică şi este prezentată exclusiv în scop informativ.
13.3. Acordul se reglementează în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. Chestiunile nesoluţionate de Acord vor fi supuse soluţionării în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
13.4. Clientul poate propune completări şi modificări speciale în Acord. Completările şi modificările în Acord la propunerea Clientului se consideră acceptate în cazul semnării lor în scris de ambele Părţi.
13.5. În cazul apariţiei oricăror dispute sau contradicţii legate de executarea Acordului, Părţile vor depune toate eforturile pentru soluţionarea lor prin negocieri. În cazul nesoluţionării disputelor prin negocieri, disputele vor fi supuse soluţionării în modul stabilit de legislaţia Republicii Moldova, în judecătoria mun. Chişinău.
13.6. Acordul este întocmit în limba rusă. La cererea Clientului pot fi pregătite versiunile pentru familiarizare în limba română. În cazuri de divergenţe a versiunii ruse a Acordului şi versiunii în altă limbă, vor fi aplicate prevederile versiunii ruse a Acordului.
13.7. Dacă din careva cauze una sau câteva prevederi ale Acordului vor fi recunoscute nevalabile sau lipsite de efect juridic, aceasta nu va afecta valabilitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi.
13.8. Toate drepturile asupra Programelor, mărcilor comerciale şi altor produse de proprietate intelectuală aparţin titularilor legali de drept a lor.
13.9. Acordul, cât şi alte documente ale Companiei, constituie obiectul protejat de dreptul de autor care îi aparţine Companie.
13.10. Dacă nu s-a convenit altfel în mod expres, toate referinţele la puncte şi capitole în Acord sunt indicate pentru punctele şi capitolele respective ale prezentului Acord.