Regulament privind versiunea demo

Ediţia Acordului nr.1 din 19.02.2015,

Acord de utilizare cu CLIENT GRATUIT

Prezentul acord de utilizare este încheiat între «Contabilizare-Studiere»  SRL (în continuare numită „Companie”) şi Dvs. (în continuare numit „Client”) precum urmează::

Termeni şi noţiuni de bază
Produsul – complexul de programe pentru calculator şi de baze de date, care constituie obiectul cu drept de autor şi este protejat de lege.

Utilizatori – angajaţii Clientului, indicaţi de către Client pentru lucrul cu Produsele.

Persoane terţe – oricare persoane, cu excepţia Companiei, Clientului şi Utilizatorilor.

Obiectul acordului
Compania îi oferă Clientului cu titlu gratuit drepturi neexclusive limitate în timp la utilizarea Produselor pentru familiarizarea cu Software şi cu serviciile Companiei în scopul luării deciziei privind încheierea contractului de transfer de drepturi şi prestare a serviciilor pentru Companie.

Condiţiile acordului
Drepturile exclusive asupra Produselor aparţin titularilor de drept respectivi şi sunt protejate de legislaţia Republicii Moldova.

Clientul nu are dreptul să cesioneze sau în alt mod să transfere părţilor terţe dreptul la utilizarea Produselor.

Clientul se obligă să nu comită acţiuni, rezultatul cărora constituie înlăturarea sau reducerea eficienţei mijloacelor tehnice de protecţie a drepturilor de autor, inclusiv utilizarea mijloacelor software şi tehnice «multiplexare», a mijloacelor care modifică algoritmul de lucru al mijloacelor software şi hardware de protecţie a Produselor, şi să nu utilizeze Produsele cu mijloacele de protecţie înlăturate sau modificate.

Clientul se obligă să nu încalce drepturile de autor şi alte drepturi ale persoanelor terţe. În particular, să nu încarce pe suporturile de disc ale Companiei copiile configuraţiei şi bazelor de date ale Produselor ale căror utilizare necesită licenţiere suplimentară la titularul legal de drept sau încalcă careva drepturi de autor sau alte drepturi exclusive.

Clientul se obligă să nu efectueze cu ajutorul Produselor expedierea în masă (spam) către persoane terţe fără consimţământul lor expres primit în prealabil pentru această expediere.

Clientul se obligă să-şi aducă Utilizatorilor săi la cunoştinţă cu condiţiile prezentului acord şi să asigure respectarea condiţiilor acordului de către ei.

Limitarea responsabilităţii
Utilizarea Produselor se efectuează în mod voluntar la alegerea Clientului. Produsele se oferă în condiţii «aşa cum sunt». Compania în mod intenţionat refuză orice fel de garanţii, directe sau indirecte, inclusiv, fără limitare, garanţiile de beneficiu comercial şi gradul de utilitate pentru anumite scopuri.

Compania nici într-o circumstanţă nu este responsabilă faţă de Client şi persoane terţe pentru pierderile, penalităţile şi alt prejudiciu direct, indirect, incidental, premeditat, inclusiv, fără limitare, prejudiciu de la pierderea veniturilor, reputaţiei, dreptului de utilizare, datelor sau altor pierderi nemateriale (chiar dacă Compania a fost prevenită cu privire la posibilitatea acestor pierderi) apărute în rezultatul:
а) utilizării sau imposibilităţii de utilizare a Produselor;
b) accesului neautorizat sau deteriorării datelor survenite în urma operaţiunilor efectuate de Utilizator;
c) acţiunilor sau declaraţiei persoanelor terţe privind Produsele oferite;
d) şi de asemenea oricăror altor cauze care se referă la Produsele sau Serviciile prestate.

Termenul de valabilitate şi încetarea termenului de valabilitate a acordului
Prezentul acord intră în vigoare din momentul acceptării condiţiilor acestuia de către Client şi este valabil timp de trei luni sau până la momentul încheierii contractului de transfer de drepturi sau prestare a serviciilor Companiei.

Modificarea condiţiilor acordului
Compania are dreptul în mod unilateral să introducă schimbări în condiţiile prezentului acord. La introducerea schimbărilor Compania va publica noua ediţie a prezentului acord pe site-ul Companiei, fapt care constituie aviz corespunzător privind schimbarea condiţiilor prezentului acord de către Companie.

Clientul înţelege şi este de acord cu faptul că dacă el utilizează Programele sau serviciile Companiei după data introducerii schimbărilor în condiţiile prezentului acord, faptul de utilizare a Programelor şi serviciilor Companiei se consideră drept acceptare a noilor condiţii a prezentului acord.

Alte condiţii
În caz de nevalabilitate a unei condiţii a prezentului acord, partea neschimbată a acordului rămâne a fi valabilă de parcă nu ar conţine acea condiţie.

Clientul este de acord cu faptul că Compania are dreptul să-i trimită orice notificări, inclusiv notificări privind introducerea schimbărilor în prezentul acord prin plasarea informaţiei pe site-ul Companiei sau prin e-mail.